Opcja Wyniki pomiarów pozwala na wprowadzenie wyników uzyskanych w pomiarach. Istnieje kilka wariantów okienek pomiarowych, w zależności od ilości powtórzeń pomiarów, którą wybiera się w polu wyboru liczba powtórzeń pomiarów. Na rysunku poniżej przedstawiono przypadek dla liczby powtórzeń pomiarów równej dwa.Dla przypadku trzech powtórzeń pomiarów okienko dialogowe wygląda jak poniżej:a dla czterech powtórzeń mamy:Część kolumn, w każdym z okienek, ma pola edytowalne służące do wprowadzania wartości pomiarowych a część, w kolorze szarym, jest tylko do odczytu. Podczas wprowadzania danych pomiarowych pola w odcieniu szarym, w kolumnach 'ysr' - wartość średnia i 'S^2(y)i' - wariancja, wypełniane są automatycznie, na bieżąco. Kolumny do wprowadzania danych można również wypełniać poprzez wklejenie danych do poszczególnych pól, wklejenie całej kolumny lub wklejenie równocześnie wszystkich kolumn.Jeśli w pierwszej zakładce Czynniki zostanie użyty przycisk Wczytaj, to dane czynników i wyniki pomiarowe zostaną wczytane z pliku i wypełnią odpowiednie pola w obu zakładkach. Przykładowo zakładka Wyniki pomiarów może wyglądać następująco:Kolumna 'yreg' wypełniana jest automatycznie, po wykonaniu obliczeń w następnej zakładce Obliczenia. Kolumna ta zawiera wartości funkcji regresji dla kolejnych zestawów wartości czynników wejściowych.


W opcji Wyniki pomiarów można również zapisać dane dotyczące czynników oraz pomiarowe do pliku, korzystając z przycisku Zapisz.

 


Można wybrać dowolny folder zapisu oraz nazwę pliku z rozszerzeniem *.txt. Początkowo zgłasza się folder instalacji programu Hartley i oczywiście można z niego skorzystać. Jeżeli dane do obliczeń wczytano z pliku, to program wstępnie wybiera nazwę tego pliku. Nazwę ją zmodyfikować i zapisać wyniki pod nową nazwą. Jeśli się tego nie zrobi wówczas pojawi się ostrzeżenie o możliwości nadpisania pliku.